Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Vi er for pårørende i Arendalsuka!

Det politiske verkstedet Arendalsuka går av stabelen 14-18.8. Det er mange debatter som foregår Temaene er i år preget av kommunevalget og av de mange rapporter innen helse og omsorg , som tydelig omtaler forventinger til pårørende nå og fremover.

Vi er invitert til å innlede om og/eller delta i panelet med politikere , med medlemsorganisasjoner, med samarbeidspartnere og med samfunnsaktøer på ulike felt. Temaene er bl a: Eldreomsorg, teknologi, planlegging i kommunene, pårørendes betydning i det store bildet, digitalisering og dens utfordringer, pårørendes opplevelser av bl a maten på sykehjem.

Her finner du oversikt over de 7 debattene vi er på plass i, for å ivareta pårørendestemmen pt. De fleste arrangementene vil bli strømmet så man også kan følge med på avstand via Facebook eller nett:

Tirsdag 15//8

Kl 09.00 – 10.00 Velkommen til bygda – Norsk Sykepleierforbund Vår største utfordring er å rekruttere og beholde sykepleiere i yrket. Det er over 5 000 ubesatte sykepleierstillinger i Norge og 17 000 sykepleiere i andre jobber. Det er et mål at hjemmeboende eldre får den hjelpen de trenger for å kunne mestre hverdagen og at pasienter på sykehjemmet får sine behov ivaretatt. Da må det være nok folk med riktig kompetanse på jobb, også i distriktskommunene. Sammen med sentrale helsepolitikere og KS ønsker vi å finne løsningene på hvordan kan Regjeringen og Stortinget kan bidra til bosetting, næringsliv og beredskap i Bygde-Norge.

 • Lill Sverresdatter Larsen, Forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund
 • Ingvild Kjerkol, Helse- og omsorgsminister, Arbeiderpartiet
 • Tone W. Trøen, Leder av Helse- og omsorgskomiteen, Høyre
 • Gunn Marit Helgesen, Styreleder, KS
 • Anita Vatland, Daglig leder, Pårørendealliansen
 • Håkon Haugsbø, Debattleder

Lenke til programmet som strømmes via NSF sin Facebookside https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20420

13.00 – 13.45 Samtale med Ingvild Kjerkol med fokus på digitalisering og dens rolle i å forme fremtidens helse- og omsorgstjenester – EHIN + Norway Health Tech

Det blir diskutert noen viktige spørsmål som «Hvordan skal digitaliseringen finansieres?», «Hvordan sprer vi gode løsninger raskt?», «Hvordan bruker vi helsedata?», «Hva er rollen til næringslivet og innovasjonsmiljøene?» og «Hvordan beholder vi våre gode norske og nordiske helsetjenester i en heldigitalisert verden?».

 • Ingvild Kjerkol, Helseminister, Helse- og omsorgsminister
 • Johan Ronæs, CEO, Norsk Helsenett
 • Anita Vatland, daglig leder, Pårørendealliansen
 • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen
 • Anita Foss Midlang, rådgjevar helse og omsorg, Sogndal kommune
 • Lill Sverresdatter Larsen, leder, NSF
 • Moderator Nard Schreurs, CEO, EHiN

Lenke til programmet https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21332

16.45 -18.00 Nye modeller for aktivitet, bedre helse og gode hverdager for eldre – Ehin + VilMer as

Norske eldre er ensomme og ønsker seg mer sosial kontakt og økt aktivitet. Regjerningens utvalg bruker sterke ord når de i sin rapport «Tid for handling» beskriver scenarioer for kommunale helse- og omsorgstjenester i årene som kommer: Et beregnet scenario vil medføre at «mange kommuners helse- og omsorgstjenester vil bryte fullstendig sammen». Det er ikke mulig å bemanne seg ut av krisen:

Samtidig står hundretusenvis av personer i «reservearbeidsstyrken» på sidelinjen med et ønske om å bidra. Veldig mange bidrar som frivillige i eldreomsorgen, men dessverre kan vi ikke belage oss på tilstrekkelig «volum» fra frivilligheten – og det er hverken rimelig eller samfunnsnyttige å belage seg på ubetalt arbeidskraft for å løse slike fundamentale samfunnsutfordringer i en slik skala. Pårørende opplever en voldsom belastning og byrden vil øke mye fremover. Helseministeren sier vi må belage oss på å ta større ansvar for egen alderdom, og en større del av regningen.

 • Tone W Trøen, leder av helse- og omsorgskomiteen, Høyre
 • Even A Røed, stortingspolitiker, AP
 • Anita Vatland, daglig leder Pårørendalliansen
 • Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
 • Øystein Landgraff, daglig leder, VilMer

Lenke til programmet https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21969

Kl 20.30 – 21.30 Din alderdom – ditt ansvar? Pensjonistforbundet

Det blir stadig flere eldre. Derfor vil behovet for helse- og omsorgstjenester øke. Eldreomsorgen er allerede i krise. Helsepersonellkommisjonen hevder at det må bli færre ansatte per pasient. Er det virkelig ikke behov for mer penger og flere hender? Kan utfordringene kun løses gjennom bedre organisering, strengere prioritering og å jobbe smartere? Hva innebærer det «å ta ansvar for egen alderdom»? Er dette et ansvar alle kan ta? Hvordan kan stat, kommune og frivillig sektor hjelpe til? Vil reformer som Leve-hele-livet og Bo-trygt-hjemme redusere behovet for helse- og omsorgstjenester? Setter vi for store krav til pårørende? Og hvis det offentlige kun skal levere lovpålagte tjenester og «godt nok», får vi da et klassedelt helsevesen der de som har råd velger private løsninger?

 • Jan Davidsen, Forbundsleder, Pensjonistforbundet
 • Anita Vatland, Leder, Pårørendealliansen
 • Ellen Rønning-Arnesen, Statssekretær, Arbeiderpartiet
 • Erlend Svardal Bøe, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Mette Nord, Leder, Fagforbundet
 • Kai Øivind Brenden, Nestleder, Sykepleierforbundet
 • Erling Holmøy, Forsker, Statistisk sentralbyrå
 • Ole Torp, Debattleder

Lenke til programmet https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19942

Onsdag 16/8

8.30 – 10.00 Pårørendes rolle i prioriteringsdebatten – Pfizer

En ny prioriteringsmelding er varslet i 2024. Prioriteringer innen helse handler om å vurdere kostnader og ressurser som trengs til en behandling, opp mot fordelene for pasientene. Men i dagens ordning blir den enorme innsatsen fra pårørende ikke inkludert i regnestykkene. Den uformelle omsorgen som ytes i Norge av pårørende i dag er enorm. 136.000 årsverk blir utført gjennom det uformelle og ulønnede arbeidet fra hundretusener av pårørende. Det er nesten like mange årsverk som de kommunale helse- og omsorgstjenestene har totalt. Oslo Economics har, på oppdrag fra Pfizer Norge, regnet på kostnadene ved Duchennes muskeldystrofi i Norge. De finner de årlige kostnadene i helsetjenesten forbundet med Duchennes til om lag 75 millioner kroner. I tillegg påføres samfunnet om lag 125 millioner kroner i indirekte kostnader. Over halvparten av denne kostnaden, 76,6 millioner kroner årlig, er knyttet til tapt arbeid og tapt fritid for pårørende. I årene som kommer vil pårørendes innsats bli enda viktigere. Helsepersonellkommisjonen skriver i sin rapport at de økonomiske rammene fremover blir trangere og at det blir færre ansatte i helsetjenesten per pasient. Dette vil øke presset både på sykehus og de kommunale helse- og omsorgstjenestene og øke behovet for de pårørendes innsats ytterligere.

Vi spør: Hvor lenge har vi råd til å overse verdien av pårørendes enorme innsats?

 • Anita Vatland, Daglig leder, Pårørendealliansen
 • Wenche Kristin Røkenes, FFO
 • Erland Skogli, Menon Economics
 • Siri Gulliksen Tømmerbakke, Seniorrådgiver, Kruse Larsen

Lenke til programmet https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20259

13.00 – 1400 Måltidets betydning i eldreomsorgen – NHO Service og Handel

Matomsorg og ernæringsarbeid er sentrale aspekter ved eldreomsorgen. Gode måltider kan forebygge underernæring, og bidrar til bedre helse og livskvalitet, både på institusjoner og i egen bolig. Dette seminaret tar sikte på å fremme bevissthet og kunnskap om matomsorgens betydning i eldreomsorgen, og presentere praktiske tiltak og suksesshistorier fra ulike aktører.

Pårørendealliansen innleder til debatt med erfaringer fra pårørende om betydningen av matkvalitet og måltidsopplevelser for eldre på institusjoner og i egen bolig, bl a fra sykehjemslisten.no

 • Anita Vatland, Pårørendealliansen
 • Guro Berge Smedsrud, Helsedirektoratet
 • Alf Helge Håland, Matvarehuset AS
 • Arnt Steffensen, Kost og ernæringsforbundet Delta
 • Beate Skretting, ordfører Grimstad

Lenke til programmet https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21561

Torsdag 17/8

11.00 – 12.00 Fra festtaler og ambisjoner til verdiskapning i praksis – hvordan innføre helseteknologi? Norway Health Tech – SensCom, OneMed

Målet med innføring av helseteknologi er at det kan gi «store gevinster i form av spart tid, unngåtte kostnader og økt kvalitet for tjenestemottaker, pårørende og ansatte» (Helsedirektoratet). Intensjonen og ambisjonen er god, alle er enige om at vi må bli bedre på å innføre helseteknologi – men vi har foreløpig ikke lykkes i praksis. Denne trenden må snus dersom vi skal opprettholde velferdssamfunnet og skape den nødvendige omstillingen i tjenesten for å møte fremtidens behov.

Med bl a Anita Vatland, Leder Pårørendealliansen

Moderator

 • Tarje Bjørgum, Abelia
 • Flere innledere og paneldeltagere vil bli annonsert når deltagelsen er bekreftet

Lenke til programmet https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20368

13.00 – 13.45 Innovasjon mot sosial ulikhet og ensomhet EHin

I et samfunn med mer digitalisering, ser vi dessverre økt sosial ulikhet og ensomhet. Mange mennesker opplever følelsen av å være utelukket eller ensomme. Digitalt utenforskap er et voksende problem som krever oppmerksomhet, men hva er de beste løsningene for å motvirke det? I denne sesjonen ønsker vi å utforske og diskutere innovative løsninger som kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og fremme bedre mental helse. Medvirkende:

 • Henriette Lauvhaug Nybakke, PhD-stipendiat, Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Beate Standal, PhD-stipendiat, Inst. for global helse og samfunnsmedisin, UiB og Forhelse SFI
 • Julia Nemeth, produktsjef Innbyggerportal, Helseplattformen
 • Ole Marius Johnsen, landsleder, Mental helse
 • Stian Omdalsmoen, kommunestyremedlem og ordførerkandidat, Froland kommune (FrP)
 • Anita Vatland, leder, Pårørendealliansen
 • Moderator: Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig, EHiN

Lenke til programmet https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21808

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!