Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Vedtekter PårørendealliansenVedtekter

§ 1 Formål

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal arbeide for å forbedre pårørendes interesser og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til. Pårørendealliansen skal synliggjøre pårørendes utfordringer i alle livsfaser og være en aktiv pådriver i utformingen av en pårørendepolitikk i Norge som sidestiller alle pårørendegrupper.

Pårørendealliansen skal være kunnskapsbasert og innhente kunnskap fra og samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner og fag- og forskningsmiljøer.

§2 Sentral organisering

Administrasjonen ved daglig leder har hovedansvar for organisasjonens økonomi og drift. Daglig leder har arbeidsgiveransvar for øvrige ansatte, og foretar ansettelse av disse, i samråd med styret

§3 Hovedmedlemskap

Hovedmedlemmer er organisasajoner og virksomheter på nasjonalt nivå, som har eget organisasjonsnummer. Organisasjoner som har sitt virke på regionalt eller lokalt nivå eller som er organisasjonsledd i en nasjonal organisasjon kan være støttemedlemmer.

Hvert hovedmedlem har èn stemme på årsmøtet og velger selv hvem som stiller på årsmøtet.

Som hovedmedlemmer kan opptas

 1. Frivillige og ideelle organisasjoner
 2. Norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner
 3. Arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner
 4. Offentlige instanser og etater
 5. Bedrifter, stiftelser og virksomheter

Bare institusjoner og organisasjoner som støtter opp under Pårørendealliansen formål kan være hovedmedlemmer. Hovedmedlemmene må drive sin virksomhet på en seriøs og betryggende måte, og ha en demokratisk styringsstruktur. Styret kan i forbindelse med søknad om opptak av nye hovedmedlemmer og senere, kreve dokumentasjon for at vilkårene for medlemskapet er oppfylt.

Vilkår for hovedmedlemskap og kontingent utarbeides av styret. Hovedmedlemmer kan tas opp løpende ved godkjennelse på styremøter.

Disse kan også være medlemmer, se §4.

§ 4 Støttemedlemskap

Organisasjonen er åpen for støttemedlemskap fra alle aktuelle nevnt i § 3. Organisasjoner som har sitt virke på regionalt eller lokalt nivå, eller som er organisasjonsledd i en annen organisasjon kan bare søke støttemedlemskap. Støttemedlemskap gir ikke rett til deltagelse eller stemmerett på årsmøte, men har ellers tilgang til alt hovedmedlemmene har tilgang til.

Vilkår for støttemedlemskap og kontingent utarbeides av styret. Støttemedlemmer kan tas opp løpende ved godkjennelse på styremøter

§ 5 Årsmøtet

Årsmøtet er organisasjonens øverste organ og velger styret.

Årsmøte i PA avholdes annethvert år innen utgangen av november

Innkalling til årsmøtet sendes ut minst seks uker før møtet. Saker som skal behandles av årsmøtet skal være levert styret fire uker før årsmøtet. Endelig innkalling og sakspapirer til årsmøtet skal utsendes innen to uker før årsmøtet avholdes

Årsmøtet behandler årsregnskap, årsrapport, innkomne forslag, tre-årig strategiplan, valg av styre, valg av valgkomite og revisor.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

På årsmøtet har Styret tale, forslags og stemmerett. Daglig leder har møteplikt og talerett

Hovedmedlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år kan stille med èn representant og har stemmerett.

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom 2/3 av hovedmedlemmene ønsker det

§ 6 Styret

Sammensetning

Styret i Pårørendealliansen består av styreleder, nestleder og 3 styremedlemmer + 2 varamedlemmer.

Styret skal representere mangfoldet i hovedmedlemskategoriene (jf § 3).

 • Minst to medlemmer skal være representert fra frivillige og ideelle organisasjoner (jf § 3 a)) hvorav en fra somatikken og en fra psykisk helse og avhengighet.
 • Minst et medlem eller varamedlem skal være representert fra Norske universiteter, høyskoler eller forskningsinstitusjoner (jf § 3 b)).
 • Minst et medlem eller varamedlem skal være representert fra Arbeidstager – eller arbeidsgiverorganisasjoner (jf § 3 c)).
 • Minst et medlem eller varamedlem skal være representert fra private bedrifter og stiftelser (jf § 3 e)).
 • Ett medlem eller varamedlem kan velges fra Offentlige instanser og etater (jf § 3 d).
 • Ett medlem eller varamedlem kan velges utenfor medlemsorganisasjonene (jf. § 3).

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede, hvorav leder eller nestleder.

Det kreves simpelt flertall før vedtak i Styret er gyldige. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Daglig leder har møteplikt og talerett

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom 2/3 av Styret ønsker det.

Styrets oppgaver

Styrets arbeid er å føre tilsyn med at virksomheten drives i henhold til vedtekter, handlingsplan besluttet av årsmøtets og styrets vedtak. Styret tilsetter daglig leder og utøver arbeidsgiveransvar for denne. Fortolkningsspørsmål avgjøres av styret

§ 7 Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer hvor en av dem velges som leder. Valgkomiteen bør representerer mangfoldet i medlemsorganisasjonene. Styret foreslår sammensetningen og det velges på årsmøtet for to år av gangen. Valgkomiteens oppgave er å innstille for årsmøtekandidater til verv jfr § 6

Valgkomiteens innstilling sendes ut med sakspapirene jfr § 5

§8 Økonomi

Styret vedtar fullmaktsinnehaver(e) for organisasjonen. Fullmaktsinnehaver har rett til å bestille og betale varer eller tjenester på organisasjonens vegne i henhold til gjeldende budsjett samt til å disponere bankkonti. Prokura innehas av regnskapsfører sammen med fullmaktsinnehaver og tildeles etter vedtak i Styret.

§ 9 Avvikling

Bare årsmøtet kan avvikle organisasjonen med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Styret vedtar fordelingen av midlene ved en avvikling, slik at midlene må anvendes i samsvar med organisasjonens formål i § 1.

Oppdatert og godkjent på årsmøtet 24.11.22

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!