Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Økonomiske støtteordninger

Gjennomgå økonomiske ordninger og stønader så det gir like muligheter for alle pårørende som får økte utgifter

Mynter i glass

Det kan påløpe mange kostnader ved sykdom. Den enkelte pårørende og familier kan oppleve større økonomisk press med økte utgifter til ulikt materiell og alt fra legebesøk, reiser, transport og parkering, for å nevne noe. Å sikre at stønader og støtteordninger ikke skaper økonomiske utfordringer for de som trenger det mest , er en viktig sak for oss. Vi øsnker at ordningene skal være like gode for alle og at vurderingene for å få bl a omsorgsstølnad må bli basert på en felles nasjonal sats. Likeledes bør det være et fradrag for dokumenterte merutgifter

Materiell og kunnskap

Se alt materiell
Menon rapport coverbilde

Brutto produksjonstap av pårørendeinnsats i Norge

Rapport

På oppdrag fra Pårørendealliansen har Menon Economics utarbeidet følgende rapport basert på den nasjonale pårørendeundersøkelsen: - Brutto produksjonstap blant pårørende som har sluttet i jobb / redusert stilling er anslått til å utgjøre mellom 6,6 og 13,2 milliarder kroner i 2020. Dette tilsvarer mellom 9 000 og 18 000 tapte årsverk. Vi anslår også at kvinner står for 61 prosent av de tapte årsverkene. Den demografiske utviklingen, med relativt flere eldre i forhold til personer i arbeidsdyktig alder, taler for at brutto produksjonstap av pårørendeinnsats vil øke i fremtiden. Basert på Statistisk sentralbyrå sine befolknings¬prognoser (middelalternativet) anslår vi at brutto produksjonstap kan utgjøre mellom 9,8 og 19,6 milliarder kroner i 2040. Det tilsvarer en vekst i pårørendebyrden på 48 prosent fra dagens nivå for pårørende i arbeidsdyktig alder.

Menonrapport coverbilde

Kunnskapsoppsummering om forskning på pårørende i Norge

Rapport

Pårørendealliansen har engasjert Menon Economics til å gjennomføre en kunnskaps¬oppsummering om pårørende i Norge. Hovedformålet er å oppsummere hvilken forskning og kunnskap om pårørende i Norge som finnes og å peke på kunnskapshull. - En systematisk gjennomgang viser at vi finner at det er relativt lite forskning om pårørende i Norge på et samfunnsnivå. Kun 18 % av forskningen har et samfunnsperspektiv ! Det forskes også lite på kjønn, språk, kultur og utdanningsnivå blant pårørende. Det finnes relativt mye forskning på barn som pårørende og den negative opplevelsen av å være pårørende. Det forskes også mer på pårørende til personer med demens og psykiske lidelser enn andre sykdommer. I gjennomgang av eksisterende forskning er det gjennomgående slik at pårørende opplever informasjon, veiledning og oppfølging fra helse- og omsorgstjenesten som mangelfull.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!