Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Informerte valg

Sikre at pårørende får lik informasjon og like muligheter for sine valg i hele landet, tilpasset sin situasjon og uavhengig av hvem de er pårørende for

de som bærer velferdsstaten

Informasjon er viktig for å vite hva man har rett til og muligheter for, når det gjelder å planlegge eget liv som pårørende og som familie.

Alle bør vite at de finner all informasjon de trenger på ett sted, og at at det er tilgjengelig på flere språk. Helsenorge.no er stedet for å finne nasjonal informasjon som pårørende trenger, angående rettigheter og muligheter

Når det gjelder å finne hjelp i hverdagen, er det kommunene som skal sørge for at denne informasjonen er tilgjengelig, så pårørende vet hva slags hjelp, støtte og tjenester som finnes og hvordan de kan gå frem for å få dette.

Likeledes må barn og unge vite hvilken hjelp og støtte de kan få i skole og utdanning. Voksne prårøende i arbeid må kjenne sine rettigheter og mulighetr for å kunne kombinere pårørendeosmorg med lønnet arbeid

Nasjonale pårørendeundersøeklser viser at det er fremdeles et langt stykke å gå for at dette er en realitet. Altfor mange kjenner ikke til sine rettigheter og muligheter, noe som fører til at de går glipp av gode hjelpetilbud for deres situasjon, og tar valg som kan koste dem dyrt senere, fordi de valgte feil løsning eller ikke kjente konsekvensene av valgene de tok!

Materiell og kunnskap

Se alt materiell
Menon rapport coverbilde

Brutto produksjonstap av pårørendeinnsats i Norge

Rapport

På oppdrag fra Pårørendealliansen har Menon Economics utarbeidet følgende rapport basert på den nasjonale pårørendeundersøkelsen: - Brutto produksjonstap blant pårørende som har sluttet i jobb / redusert stilling er anslått til å utgjøre mellom 6,6 og 13,2 milliarder kroner i 2020. Dette tilsvarer mellom 9 000 og 18 000 tapte årsverk. Vi anslår også at kvinner står for 61 prosent av de tapte årsverkene. Den demografiske utviklingen, med relativt flere eldre i forhold til personer i arbeidsdyktig alder, taler for at brutto produksjonstap av pårørendeinnsats vil øke i fremtiden. Basert på Statistisk sentralbyrå sine befolknings¬prognoser (middelalternativet) anslår vi at brutto produksjonstap kan utgjøre mellom 9,8 og 19,6 milliarder kroner i 2040. Det tilsvarer en vekst i pårørendebyrden på 48 prosent fra dagens nivå for pårørende i arbeidsdyktig alder.

Menonrapport coverbilde

Kunnskapsoppsummering om forskning på pårørende i Norge

Rapport

Pårørendealliansen har engasjert Menon Economics til å gjennomføre en kunnskaps¬oppsummering om pårørende i Norge. Hovedformålet er å oppsummere hvilken forskning og kunnskap om pårørende i Norge som finnes og å peke på kunnskapshull. - En systematisk gjennomgang viser at vi finner at det er relativt lite forskning om pårørende i Norge på et samfunnsnivå. Kun 18 % av forskningen har et samfunnsperspektiv ! Det forskes også lite på kjønn, språk, kultur og utdanningsnivå blant pårørende. Det finnes relativt mye forskning på barn som pårørende og den negative opplevelsen av å være pårørende. Det forskes også mer på pårørende til personer med demens og psykiske lidelser enn andre sykdommer. I gjennomgang av eksisterende forskning er det gjennomgående slik at pårørende opplever informasjon, veiledning og oppfølging fra helse- og omsorgstjenesten som mangelfull.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!